نشرات به زبان دری
Publications in Dari

نشرات ذیل به شکل سند انتقالی (PDF) هستند
The following publications are in Portable Document Format (PDF).

برای ادعای پناهنده گی خود ضرورت به کمک دارید؟
Need Help with Your Refugee Claim?

مساعدت حقوقی
Legal Aid multilingual poster