د پښتوچاپ
Publications in Pashto

لاندینی مطبوعات په (پی. ډی.ایف.) شکل کي دی
The following publications are in Portable Document Format (PDF).

ادد احرهق وقي مرستې
Legal Aid multilingual poster

تاسی د کډ والی ادعا د مرستي اړتیا لري؟
Need Help with Your Refugee Claim?